IMAGE Zekati dhe sadakat’ul-fitri, detyrë prioritare e muslimanëve

Shkruan: Nexhat Ibrahimi Për fillim        Zekati bënë pjesë ndër shtyllat e Islamit, përkatësisht ndër shartet e Islamit, me të cilin iradet ne tregojnë përkatësinë tonë për Islamin dhe për bashkësinë muslimane. Zekati është...
IMAGE Kontributi i Ebu Hanifës në shkencën e hadithit

Shkruan: Nexhat Ibrahimi   Hyrje Kontributi i Imam Ebu Hanifës[1] në shkencën e hadithit dhe njohja e tij e hadithit është e pamundur të shtrohen në një shkrim të shkurtër. Për këtë arsye, synimi ynë është që të për­piqemi në...
IMAGE Kitab’ul-vasijjeh[1]

Shkruan: Imam’ul-A`dham Ebu Hanifeh   (Dijeni) shokë dhe vëllezër se medhhebi (drejtimi) i ehli-sunnetit dhe xhema’atit ka katërmbëdhjetë[2] veçori (hisal) dhe kush iu përmbahet të gjitha këtyre nuk do të jetë risimtar (mubtedian),...
IMAGE Jeta, vepra dhe mësimi i Imam Tahaviut[1]

Shkruan: Dr. Ejjub Ali Ebu Xhafer Ahmed ibn Muhammed ibn Salame El-Azdi, El-Hixhrij Et-Tahawij është lindur në fshatin Taha në Egjiptin e Epërm. Të parët e tij erdhën nga Jemeni në Egjipt dhe u vendosën aty kur Egjipti ra nën sundimin...
IMAGE Imam El-Esh’ariu - mësuesi i madh i kelamit sunit

Shkruan: Nexhat Ibrahimi Në kohën kur jetoi Imam El-Esh’ariu jetuan edhe dy dijetarë të tjerë të mëdhenjë muslimanë, Imam Tahaviu (229-321 h./ 843-933) dhe Imam Maturidiu (238- 333 h./853-944), të dytë pasues të shkollës hanefite. Që...
IMAGE Imam El-Maturidiu (Jeta, vepra, idete)

Shkruan: Nexhat Ibrahimi   Fillet e shkollës maturidite Shkolla akaidore maturidite është ngushtë e lidhur me shkollën juridike dhe akaidore hanefite në historinë islame dhe paraqet vazhdimësi të saj, por në një shkallë më të lartë...
IMAGE Kontributi i Imam Ebu Hanifes në fushën e akaidologjisë

Shkruan: Nexhat Ibrahimi   Ebu Hanifeh ishte dhe mbeti kolos, gjigant dhe fanar i mendjes njerëzore, besimtar i pathyeshëm dhe zemër e madhe njerëzore. Me fjalën e tij, me veprën e pashembullt dhe me shembullin e tij ishte dhe do të mbetet...

Tanzil.net

Mp3quran.net

Sa janë online

Kemi 18 miq dhe s'ka antarë në linjë

Kryesia e BIRK - ut

Bashkësia Islame e Kosovës

Bashkësia Islame e Kosovës