Mbulesa, në mes obligimit fetar dhe sfidave bashkëkohore!

Allahu i Madhërishëm i tha Muhamedit a.s. në Kur’an:
“O ti Pejgamber, thuaju grave tua, bijave tua dhe grave të besimtarëve le të vëjnë shamitë (mbulojë) e veta mbi trupin e tyre, ashtu që ato të njihen (se janë të ndershme) e të mos ofendohen. Allahu është Falës dhe Mëshirues i Madh” (El-Ahzabë, 59).
Departamenti i Gruas i KBI-Prizren, fton të gjithë gratë e interesuar që të marrin pjesë në tribunë.