IMAGE TEFSIRI NË KOHËN E TABIINJVE

Frytet e mësimeve të ashabëve do të përcillen edhe tek gjenerata e tabiinjve, sepse çlirimet e mëdha islame që u bënë në kohën e katër hulefai-rrashidinëve, bënë që shumë prej ashabëve të njohur të shpërndaheshin gjithandej në...
IMAGE TEFSIRI NË KOHËN E SAHABËVE

Allahu xh.sh. i zbriti Kur’anin famëlartë të Dërguarit të Tij, udhëzim të qartë dhe dritë e cila do t’i ndriçojë rrugët e njerëzimit deri në Ditën e Gjykimit. I Plotfuqishmi e urdhëroi të dërguarin e Tij që këtë Kur’an...
IMAGE TEFSIRI I KUR’ANIT NË KOHËN E RESULULLAHUT S.A.V.S.

  Allahu xh.sh. i zbriti Muhamedit a.s. Librin e shenjtë-Kur’anin, si mrekulli të patejkalueshme deri në momentet e fundit të jetës mbi këtë tokë, sepse ky është libër që thërret për besimin e vërtetë, duke u bazuar në studime,...

Tanzil.net

Mp3quran.net

Sa janë online

Kemi 30 miq dhe s'ka antarë në linjë

Kryesia e BIRK - ut

Bashkësia Islame e Kosovës

Bashkësia Islame e Kosovës