IMAGE Shihabud-din Mahmud el Alusi

Shihabud-din Mahmud el Alusi (1217 h.-1270 h) dhe tefsiri i tij  “RUHUL MEANI FI TEFSIRIL KUR’ANI-L ADHIM VE-S-SEB’IL METHANI” Biografia e Alusit Ebu Thena’ë Shihabud-din Mahmud bin Abdullah el Alusi el Bagdadi u lind në vitin 1217 h....
IMAGE Imam Xhelaluddin Es-Sujuti

  Imam Xhelaluddin Es-Sujuti (849 h./1445 - 911 h./1505) dhe tefsiri i tij “Ed-Durrul menthur fi-t-tefsiri bil me’thur”   Biografi e shkurtër Emri i plotë i Imam Sujutiut është Abdurrahman ibn Ebu Bekr ibn Muhammed ibn Sabikud-din el...
IMAGE Muhammed Reshid Rida

Muhammed Reshid Rida dhe tefsiri i tij TEFSIRUL KUR’ANIL HAKIM i njohur si “TEFSIRU-L-MENAR” Muhammed Reshid Ridaja i takon plejadës së dijetarëve më eminentë islamë të pjesës së parë të shekullit XX, që kontribuuan për zgjimin...
IMAGE Mahmud bin Umer ez-Zemahsheri

Mahmud bin Umer ez-Zemahsheri (Nga dijetarët e ideologjisë mu’ëtezilase)   dhe tefsiri i tij  “EL KESH-SHAFU AN HAKAIKI-T-TENZILI VE UJUNIL EKAVILI FI VUXHUHI-T-TE’VILI”     Biografi e shkurtër Ebul Kasim Mahmud bin Umer bin Muhammed...
IMAGE Imam Muhammed esh-Shevkani

Imam Muhammed esh-Shevkani (1173 h.-1250 h.) dhe tefsiri i tij “FET-HUL KADIIR”   Biografi e shkurtër Autori i këtij tefsiri është dijetari i madh e i mirënjohur Muhammed bin Ali bin Muhammed bin Abdullah esh Shevkani es-San’ani, i...
IMAGE Imam Nesefiu dhe tefsiri i tij

Imam Nesefiu dhe tefsiri i tij “Medariku-t-tenzili ve hakaiku-t-te’vili”   Imam Nesefiu pa dyshim është ndër dijetarët më të mëdhenj islamë. Emri i tij i plotë është Abdullah ibn Ahmed ibn Mahmud en-Nesefi, i njohur edhe si Ebul...
IMAGE Imam Kurtubiu

Imam Kurtubiu dhe tefsiri i tij “EL XHAMIU LI AHKAMIL KUR’AN…”   Biografi e shkurtër Imam Kurtubiu u lind në Kordobë të Andaluzisë-Spanjë, por viti i lindjes së tij nuk dihet saktësisht. Mësimet e para i mori prej dijetarëve më...
IMAGE Imam Fahrudin Rraziu

Imam Fahrudin Rraziu dhe tefsiri i tij “Mefatiihul Gajb” (544 h. - 606 h.) Të frymëzuar nga Kurani si thesar i pashtershëm i fjalës hyjnore, dijetarët islamë shkruan libra të tërë të tefsirit, në të cilët zunë vend fjalët,...
IMAGE Ismail ibn Kethir (701-774 h.)

Ismail ibn Kethir (701-774 h.) dhe tefsiri i tij  “Tefsirul Kur’anil Adhiim” Biografi e shkurtër Emri i tij i plotë është Ismail ibn Amr ibn Kethir ibn Dav’u ibn Kethir ibn Zer’u, el Kajsi, el-Busrevi, ed-Dimeshki. U lind në Busra...
IMAGE Ali ibn Muhammed - El-Hazin

Ali ibn Muhammed - El-Hazin dhe tefsiri i tij “LUBABU-T-TE’VILI FI MEANI-T-TENZIILI”   Biografia e autorit të këtij tefsiri Autori i këtij tefsiri është Alauddin Ebul Hasen Ali bin Muhammed ibn Ibrahim bin Umer bin Halil esh-shejhi...
IMAGE Ibn Atijje el Endelusi

Ibn Atijje el Endelusi 481 h./1088 e.r. – 542 h./1148 e.r.  dhe tefsiri i tij “EL-MUHARRERUL VEXHIZ FI TEFSIRIL-KITABIL-AZIZ”   Biografi e tij e shkurtër Ebu Muhammed Abdul-Hakk ibn Galib ibn Abdurrahman ibn Atijje el-Muharibi el-Endelusi u...
IMAGE Ibn Xherir et-Teberiu - (224-310 h)

Ibn Xherir et-Teberiu - (224-310 h) dhe Tefsiri i tij:“XHAMIUL BEJAN AN TE’VILI AJIL KUR’AN”(“Xhamiul bejan fi tefsiril Kur’an”)   Biografi e tij e shkurtër Ebu Xha’fer Muhammed bin Xherir bin Jezid bin Kethir bin Galib et Taberi u...

Tanzil.net

Mp3quran.net

Sa janë online

Kemi 11 miq dhe s'ka antarë në linjë

Kryesia e BIRK - ut

Bashkësia Islame e Kosovës

Bashkësia Islame e Kosovës